• 2019-08-09 06:44:03
 • ចំណេះដឹង

សុទ្ធតែក្មេងៗ ប៉ុន្តែអាចកើបលុយលានដុល្លារពី YouTube

 • 2019-08-09 06:44:03
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

តួ​លេខ​ពី Social Blade បាន​បង្ហាញ​នូវ​​គណនី YouTube ចំនួន ១០ របស់ក្មេងៗ មាន​អាយុ​ ១១ ឆ្នាំ​ចុះ​ក្រោម អាច​រក​ចំណូល​បាន​ចន្លោះ​ពី ៤០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ទៅ ៦០ លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ពី​បណ្ដាញ​ទស្សនា​វីដេអូ​ដ៏​ធំ​ជាង​គេ។

១. Maya and Mary

 • Subscriber ៖ ៥,៣ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ១,៥ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ៤០៩ ៤០០ ដុល្លារ ទៅ ៦,៥ លាន​ដុល្លារ​

២. Boram Tube Vlog និង Boram Tube ToysReview

 • Subscriber សរុប​បញ្ចូល​គ្នា​ ៖ ៣១,២ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ១០ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ៦០១ ៨០០ ដុល្លារ ទៅ ៩,៦ លាន​ដុល្លារ

៣. Beam Copphone

 • Subscriber ៖ ២,៩ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ៣,៩ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ៦៣៥ ១០០ ដុល្លារ ទៅ ១០,២ លាន​ដុល្លារ

៤. Toys And Little Gaby

 • Subscriber ៖ ១៣,១ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ៥ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ៨៩៩ ៥០០ ដុល្លារ ទៅ ១៤,៤ លាន​ដុល្លារ

៥. TwinRoozi

 • Subscriber ៖ ៤ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ១,៣ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ១,២ លាន​ដុល្លារ ទៅ ១៨,៨ លាន​ដុល្លារ

៦. Ryan ToysReview

 • Subscriber ៖ ២១ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ៣០,៩ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ២,៣ លាន​ដុល្លារ ទៅ ៣៦,៥ លាន​ដុល្លារ

៧. Vlad and Nikita

 • Subscriber ៖ ២៤,៦ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ១០ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ២,៣ លាន​ដុល្លារ ទៅ ៣៧,៣ លាន​ដុល្លារ

៨. Kids Diana Show

 • Subscriber ៖ ៣២,១ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ១១,១ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ២,៨ លាន​ដុល្លារ ទៅ ៤៤,៧ លាន​ដុល្លារ

៩. Maria Clara & JP

 • Subscriber ៖ ១១,២ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ៣,៦ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ១,២ លាន​ដុល្លារ ទៅ ១៨,៦ លាន​ដុល្លារ

១០. Like Nastya Vlog, Stacy Toys និង Funny Stacy

 • Subscriber សរុប​បញ្ចូល​គ្នា​ ៖ ៦១ លាន​នាក់

 • ចំនួន​ទស្សនា​សរុប ៖ ២៣,៤ ពាន់​លាន​ដង

 • ចំណូល​ប៉ាន់​ស្មាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៖ ចន្លោះ ៣,៧ លាន​ដុល្លារ ទៅ ៥៩,៧ លាន​ដុល្លារ

ចុចអាន៖

ប្រភព៖ Businessinsider ប្រែ​សម្រួល៖ សុខហេង

មតិយោបល់