• 2018-08-08 05:02:51
 • ហាងឆេងផលិតផល

ឆែក​ហាងឆេង Lexus RX តម្លៃ​ម៉េច​ដែរនៅព្រឹកនេះ?

 • 2018-08-08 05:02:51
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 26

ចន្លោះមិនឃើញ

ចូល​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៨ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឡាន​មួយ​ទឹក​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ពេញ​និយម​ច្រើន​ឡើង​ៗ ពិសេស​ប្រភេទ​ឡាន Lexus ត្រកូល RX។ រដូវ​ភ្លៀង​មក​ដល់​ក្រឡេក​មើល Lexus RX មួយ​ទឹក ៥​ស៊េរី​នេះ​ជាប្រភេទឡាន SUV កំពុង​មាន​ភាព​ពេញ​និយម តម្លៃអាច​ពិចារណា​បាន។

Lexus RX450h (ពណ៌​ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦ ២០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦ ៦០០០ ដុល្លារ

ម៉ាស៊ីន៖ V6 កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ផ្លូវ​ក្រុង ១៣,៦ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និងក្រៅក្រុង ១១,៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX400h (ពណ៌​ស)

រូភាព ពីការាស Y168
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៦ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៤០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៦ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៨៥០០ ដុល្លារ

ប្រភេទ​ប៉ុង​មួយ​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ៨,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ៩,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ៨,៧ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ៩,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX350 (ពណ៌​ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦ ០០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦ ៤០០០ ដុល្លារ

ប៉ុង​មួយ​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង​ ៦​ ទំហំ​ ៣,៥ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,០៦ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,២២ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៥ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,៨៣ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,៦៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX330 (ពណ៌​ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ ប្រភេទ Base Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ១៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៣៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៥៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រភេទ Base Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៤០០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៥៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៧៥០០ ដុល្លារ

ប្រភេទ​ប៉ុង​មួយ​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង​ ៦​ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,៣៨ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,២២ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៤,៧ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,៦៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX300 (ពណ៌ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០១ ប៉ុង១៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ៧០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០២ ប៉ុង១៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ៩០០០ ដុល្លារ

ប្រភេទ​ប៉ុង​មួយ​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង ៦ ទំហំ​ ៣,០ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,៣៨ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,៦៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​ ម៉ាស៊ីន​ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ ៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៤,៧ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១១,២ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ដោយ​សារ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឡាន​​ប្រភេទ​នេះ​ក្នុង​ស្រុក​ជា​ប្រភេទ​ឡាន​មួយ​ទឹក​ដូច​នេះ​កម្រិត​ស៊ីសាំង​អាច​ភាព​ខុស​គ្នា​បន្តិច​បន្តួច៕

ចុច Like និង See First ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមុនគេ......

បញ្ជាក់៖ តម្លៃអាច​ប្រែបួលបន្តិចបន្តួច​បន្ទាប់ពីចុះផ្សាយ តម្លៃទីផ្សារក្នុងស្រុក។

ចុចអានបន្ត៖

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់