• 2018-08-08 05:02:51
 • ហាងឆេងផលិតផល

ឆែក​ហាងឆេង Lexus RX តម្លៃ​ម៉េច​ដែរនៅព្រឹកនេះ?

 • 2018-08-08 05:02:51
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 26

ចន្លោះមិនឃើញ

Lexus ត្រកូល RX ជា​ប្រភេទ​ឡានមាន​ទីផ្សារ​​ខ្ពស់ ហើយ​តម្លៃ​ក៏ថ្លៃ​គួរ​សម។ Lexus RX មួយ​ទឹក​មាន​ដូចជា RX 300, RX 330 និង​ស៊េរី​ខ្ពស់ៗ RX 350, RX 400h និង RX 450h។

Lexus RX450h (ពណ៌​ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦២ ០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦៦ ០០០ ដុល្លារ

លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស៖

 • ម៉ាស៊ីន៖ V6
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ផ្លូវ​ក្រុង ១៣,៦ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និងក្រៅក្រុង ១១,៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX400h (ពណ៌​ស)

រូបភាព៖ ការាស Y168
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៦ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣៤ ០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៦ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣៨ ៥០០ ដុល្លារ

លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស៖

ប្រភេទ​ប៉ុង​មួយ​

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ៨,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ៩,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ៨,៧ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ៩,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX350 (ពណ៌​ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦ ០០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៦ ៤០០០ ដុល្លារ

លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស៖

ប្រភេទ​ប៉ុង​មួយ

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង​ ៦​ ទំហំ​ ៣,៥ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,០៦ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,២២ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៥ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,៨៣ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,៦៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX330 (ពណ៌​ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ ប្រភេទ Base Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ១៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៣៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៥៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រភេទ Base Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៤០០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រភេទ Half Full៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៥៥០០ ដុល្លារ

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រភេទ Full Option៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៣ ៧៥០០ ដុល្លារ

លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស៖

ប្រភេទ​ប៉ុង​មួយ​

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង​ ៦​ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,៣៨ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,២២ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៤,៧ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,៦៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

Lexus RX300 (ពណ៌ស)

 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០១ ប៉ុង១៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ៧០០០ ដុល្លារ
 • ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០២ ប៉ុង១៖ តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ៩០០០ ដុល្លារ

លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស៖

ប្រភេទ​ប៉ុង​មួយ​

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង ៦ ទំហំ​ ៣,០ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៣,៣៨ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១០,៦៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ប្រភេទ​ប៉ុង​ពីរ​​

 • ម៉ាស៊ីន​៖ ស៊ីឡាំង​ ៦ ទំហំ​ ៣,៣ លីត្រ
 • កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ក្នុង​ក្រុង​ ១៤,៧ លីត្រ/ ១០០ គ.ម និង ក្រៅ​ក្រុង​ ១១,២ លីត្រ/ ១០០ គ.ម។

ដោយ​សារ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឡាន​​ប្រភេទ​នេះ​ក្នុង​ស្រុក​ជា​ប្រភេទ​ឡាន​មួយ​ទឹក​ដូច​នេះ​កម្រិត​ស៊ីសាំង​អាច​ភាព​ខុស​គ្នា​បន្តិច​បន្តួច៕

ចុច Like និង See First ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមុនគេ......

បញ្ជាក់៖ តម្លៃអាច​ប្រែបួលបន្ទាប់ពីចុះផ្សាយ៕

ចុចអានបន្ត៖

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់